Microsoft Excel – Hướng dẫn + demo | Support tool – Quản lý kho: Full file, Mã mở, PivotTable

Chào các bạn, đây là bộ công cụ Excel dựng sẵn hỗ trợ cho công tác quản lý kho. File này mình làm để hỗ trợ một người anh làm công tác thủ kho tại công trường